Opinie: Godsdienstleerkracht of leerkracht algemene vakken: twee maten, twee gewichten Raad van State arrest vatbaar voor interpretatie in neutraliteitsprincipe (Sylvain Peeters)

(Reactie opinie Joghum Vrielink en Johan Lievens ‘Gemeenschapsonderwijs versus Grondweg: déjà vu’)

De Raad van State oordeelde afgelopen maandag (1 februari) in een arrest dat een lerares islamitische godsdienst haar hoofddoek mocht aanhouden, ook buiten haar lesuren godsdienst. Twee onderzoekers aan de afdeling publiekrecht, Jogchum Vrielink en Johan Lievens van de KU Leuven zijn van mening (opinie De Morgen 5 februari) dat de uitspraak vanwege de Raad van State onmogelijk verkeerd begrepen kan worden, en ze toch met de voeten getreden wordt door het gemeenschapsonderwijs (GO!). Maar is dat wel zo? Moeten we hier niet behoedzamer mee omgaan dan de schrijvers menen?

Levensbeschouwelijk neutraal

Het GO! erkent via een persbericht naar aanleiding van het arrest, dat er op levensbeschouwelijk vlak een onderscheid gemaakt wordt tussen de leerkrachten: enerzijds zijn er de leerkrachten algemene vakken, die geen uiterlijke tekenen van een levensbeschouwelijke overtuiging mogen dragen wanneer zij in contact komen met hun leerlingen. Zij moeten zodus levensbeschouwelijk neutraal voorkomen. Anderzijds zijn er de leerkrachten van levensbeschouwelijke vakken die uitgaan van een persoonlijk engagement en logischerwijze wel hun geloofstekens mogen dragen binnen hun vak.
Vrielink en Lievens citeren in hun opinie het arrest en laat ik dit ook doen, maar dan met een belangrijk detail dat zij vergeten. De Raad van State vermeldt dat (ik citeer letterlijk) ‘op plaatsen buiten de strikte context van hun lesopdracht voor godsdienstleerkrachten evenzeer een opvoedings- of onderwijssituatie kan bestaan die aanleiding kan geven tot het – op bedachtzame wijze – doen kennen van hun persoonlijk engagement.’

Discriminatie

Hierbij kan je de vraag stellen wat er precies bedoeld wordt met ‘op bedachtzame wijze’? Er wordt geen verdere definitie gegeven van wat die bedachtzaamheid dan wel kan zijn, en dit geeft dus alle mogelijkheid tot vrije interpretatie op individuele basis. Het is ook niet duidelijk bij welke opvoedings- of onderwijssituatie het nodig is dat de leerkracht op ‘bedachtzame wijze’ zijn of haar persoonlijk engagement kenbaar maakt. Eenmaal op de speelplaats oefent de leerkracht levensbeschouwing toch zijn of haar functie niet meer uit? Terwijl bovendien de leerkracht algemene vakken geen levensbeschouwelijke tekenen mag dragen op de speelplaats, wanneer de school dat niet wil (eerder óók al door de Raad van State gesteld), zou de andere hier een volledige vrijgeleide in krijgen. Dit lijkt toch wel erg op de introductie discriminatie, wat toch de bedoeling niet kan zijn van de Raad van State.

We mogen ook niet vergeten dat een neutrale overheid het doel heeft om de vrijheid van de burger niet te schaden maar vooral deze ook te beschermen. In het onderwijs is dit dus om de leerling te beschermen en de levensbeschouwelijke onpartijdigheid naar alle leerlingen te bevorderen. Jammer genoeg wordt dit steeds weer herleid tot de opvatting dat een neutrale staat en in dit geval het gemeenschapsonderwijs antigodsdienstig zou zijn of de vrijheid van de godsdienst wilt schaden.

Wordt het misschien niet eens tijd dat dit maatschappelijk debat, duidelijk aan de politiek toebehorend, niet meer wordt gevoerd bij de Raad van State? Alleen een absolute secularisering van de overheid biedt hierin de oplossing. Misschien is de discussie van Open VLD kamerfractieleider Patrick Dewael die pleit voor een verankering van de laïcité in de Grondwet toch niet zo’n slecht idee.

Sylvain Peeters, voorzitter deMens.nu

women-608949_1280

6 reacties op “Opinie: Godsdienstleerkracht of leerkracht algemene vakken: twee maten, twee gewichten Raad van State arrest vatbaar voor interpretatie in neutraliteitsprincipe (Sylvain Peeters)

 1. Laat de mensen toch met rust. De godsdiensten in het onderwijs leveren prima werk voor onze kinderen. Daaraan iets willen veranderen is waanzin. En het gaat in tegen onze democratische basisprincipes.

  • La laïcité moet er komen! Wij hier zijn het allemaal eens met
   de heer Patrick Dewael van Open VLD over deze kwestie!!!!
   De scheiding tussen Kerk en Staat is een “must”!!!!!!
   En dringend noodzakelijk.

 2. Alles schijnt zich toe te spitsen op het dragen van de hoofddoek, beschouwd als religieus symbool…Vroeger was het in onze streken gewoon het gebruik dat vrouwen een hoofddoek droegen. In mijn living hangt een reproductie van het doek van Jan Steen (1668) “het sint nikolaasfeest” alle personen van het vrouwelijk geslacht dragen er een hoofddoek, beginnende met de peuter op de voorgrond, tot de opoe op de achtergrong, en de andere vrouwen…..en dit was gewoon een gebruik dat niets met religie te maken had….

  • Juist, beste vriend, wat U hier schrijft.
   Maar dit was in de 17de eeuw!!!!!!
   Moeten we dan terug gaan tot de Spaanse inquisitie en de
   (o.a.) heksen verbrandingen ook?
   Dat was in de middeleeuwen!!!!
   Wij leven in 2015 hé, vriend!
   En de vrouwelijke vluchtelingen willen van hun ellende
   en levenswijze zoals in de middeleeuwen af geraken en
   daarom komen ze naar hier. Help ze nu toch!!!

  • Het SINT nicolaasfeest op een schilderij uit de zeventiende eeuw heeft niets met religie te maken ???
   Ik zou eerder denken dat indien je in die tijd naar een religieuze bijeenkomst ging, je dan zeker de uiterlijke kenmerken uitdroeg die die religie voorschreef ….

 3. Hoofddoeken en boerka weg. In België leven wij in 2015!!!!

Reacties zijn gesloten.